Dịch Lý Chiêm Đoán

Dịch Lý Chiêm Đoán

Chiêm đoán dịch lý

Chiêm đoán dịch lý

Chiêm đoán dịch lý sẽ cho chúng ta biết trước sự việc...

Một Dịch tượng nói cho nhiều việc...nay Trọng hùng xin giới thiệu vài ví dụ như sau:
 
Ví dụ 1: Có 1 tướng lãnh nói rằng:” Bộ tham mưu đề cử...

Dịch Lý là gì?

Thầy Nguyễn văn Mỳ

Thầy Nguyễn văn Mỳ là người sáng lập ra Dịch Lý Việt Nam. Dùng 64 quẻ để Chiêm đoán...

 

1/ ĐỊNH NGHĨA LÝ DỊCH-DỊCH LÝ HOẶC LÝ ÂM DƯƠNG:
 
a/ LÝ DỊCH – DỊCH LÝ:
 
☯ Tiền Nhân có câu nói về Dịch:
 
“Dịch,...
Subscribe to RSS - Dịch Lý Chiêm Đoán